Parkovací karty

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Parkovací karty

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Parkovací karty

 2. Základní informace k životní situaci

  Nařízením statutárního města Ostravy č.11/2020  vymezilo město Ostrava na svém území oblasti s placeným stáním.

  Dle Nařízení statutárního města Ostravy č.11/2020, čl. IV, odst. 6): „Na parkovacím místě vyhrazeném pro vozidlo s parkovací kartou R nebo A může bezplatně parkovat vozidlo s českou registrační značkou začínající písmeny EL“ (elektromobil)

  Informace o nakládání s osobními údaji naleznete ZDE.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba starší 18 let, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti městského obvodu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti městského obvodu s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů.

  Právnická osoba nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti městského obvodu a která vlastní nebo provozuje vozidlo, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   Pro získání parkovací karty A (abonentní) musí být žadatelem:

  1. Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti, vlastnící nebo provozující vozidlo, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů
  2. Fyzická osoba, která vlastní nemovitost ve vymezené oblasti města a nemá zde trvalý pobyt, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže

  Pro získání parkovací karty R (rezidentní) musí být žadatelem:

  1. Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže
  2. Vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti (fyzická osoba) s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže

  Podrobnější informace jsou uvedeny v  Nařízení statutárního města Ostravy č.11/2020.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně nebo u právnických a fyzických osob podnikajících i v zastoupení na základě řádné plné moci.

  Online vyřízení žádosti pouze pro rezidenty zde.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, ul. Těšínská 35, 710 00, Slezská Ostrava.

  Online vyřízení žádosti pouze pro rezidenty zde.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vydání parkovací karty A (abonentní) je nutno předložit tyto doklady:

  Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti doloží platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník nebo provozovatel vozidla (velký technický průkaz vozidla se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla)

  Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti dle právního subjektu předloží dále tyto doklady:

  • fyzická osoba podnikající doloží platný doklad o podnikatelské činnosti s uvedením sídla nebo místa provozovny dle příslušných předpisů (např. živnostenský zákon), pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem
  • subjekty zapsané v obchodním rejstříku doloží platný výpis z obchodního rejstříku s uvedením sídla nebo místa provozovny dle příslušných předpisů, pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem
  • subjekty nezapsané v obchodním rejstříku doloží doklad o právní subjektivitě včetně příslušného dokladu o sídle nebo provozovně dle právních předpisů, pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem

   

  Fyzická osoba, která vlastní nemovitost v oblasti, ale nemá v ní trvalý pobyt, předloží tyto doklady:

  • občané ČR platný průkaz totožnosti
  • cizinci cestovní pas a doložku o povolení k trvalému pobytu

  Vlastník nemovitosti dále dle právního vztahu k vozidlu předloží tyto doklady:

  • žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, zapsaným v registru silničních vozidel - platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla (velký technický průkaz vozidla se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla)
  • žadatel je oprávněným uživatelem silničního motorového vozidla na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy - platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatelem vozidla (velký technický průkaz vozidla nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla) a originál leasingové nebo úvěrové smlouvy (smlouva se dokládá v případě, že žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy nebo úvěrové smlouvy a žadatel není uveden v platném osvědčení o registraci vozidla nebo v technickém průkazu vozidla jako vlastník nebo provozovatel vozidla)
  • žadatel je osobou užívající služební vozidlo k soukromým účelům - platné osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkaz vozidla nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla), řádně a úplně vyplněný formulář, vydaný vlastníkem nebo provozovatelem vozidla jako zaměstnavatele žadatele "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů", podepsaný mzdovou účtárnou zaměstnavatele (pozn. výpis obchodního rejstříku zaměstnavatele může žadatel doložit k urychlení vyřízení parkovací karty, jinak to není jeho povinnost)

  Vlastník nemovitosti může (není to však jeho povinnost) doložit právní vztah k nemovitosti platným výpisem z listu vlastnictví, vedeného v katastru nemovitostí, na němž je vlastnické právo k předmětné nemovitosti zaspáno k urychlení vyřízení parkovací karty. Pokud jej nedoloží, ověří si úřad údaje v katastru nemovitostí při vyřizování parkovací karty sám.

   

  K vydání parkovací karty R (rezidentní) je nutno předložit tyto doklady:

  občané ČR platný průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu

  cizinci cestovní pas a doložku o povolení k trvalému pobytu

  dále dle právního vztahu k vozidlu tyto doklady:

  • žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, zapsaným v registru silničních vozidel -  platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla (velký technický průkaz vozidla se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla)
  • žadatel je oprávněným uživatelem silničního motorového vozidla na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy - platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla (velký technický průkaz vozidla nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla) a originál leasingové nebo úvěrové smlouvy (smlouva se dokládá v případě, že žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy a žadatel není uveden v platném osvědčení o registraci vozidla nebo v technickém průkazu vozidla jako vlastník nebo provozovatel vozidla)
  • žadatel je osobou užívající služební vozidlo k soukromým účelům - platné osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkazu vozidla nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla), řádně a úplně vyplněný formulář, vydaný vlastníkem nebo provozovatelem vozidla jako zaměstnavatele žadatele "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů", podepsaný mzdovou účtárnou zaměstnavatele (pozn. výpis obchodního rejstříku zaměstnavatele může žadatel doložit k urychlení vyřízení parkovací karty, jinak to není jeho povinnost)
 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  OBLAST Č. 8 – FRANTIŠKOV

  Ulice Na Františkově, Keltičkova (úsek Těšínská – Na Baranovci), Zámostní, Vilová, Sazečská, Jeronýmova, Sapíkova, U Staré elektrárny, nám. J. Gagarina, Ferdinanda Koláře.

  Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 2.12. 2020 svým usnesením č.2817/RMOb-Sle/1822/59 stanovila pro rok 2021 následující poplatky:

  Cena parkovací karty A

  Počet vozidel

  Částka

  1.vozidlo vlastníka (fyzické osoby) nemovitosti v oblasti, který v oblasti nemá trvalý pobyt

     720,-- Kč/rok

  1.vozidlo fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v oblasti

    6 000,-- Kč/rok

  2. a každé další vozidlo

  12 000,-- Kč/rok

   

  Cena parkovací karty R

  Počet vozidel

  Částka

  1.vozidlo

     360,-- Kč/rok

  2.vozidlo

    3996,--Kč/rok

  3. a každé další vozidlo

  12 000,-- Kč/rok

   

  OBLAST Č. 9 - KAMENEC

  Sídliště Kamenec

  Cena parkovací karty A

  Počet vozidel

  Částka

  1.vozidlo vlastníka (fyzické osoby) nemovitosti v oblasti, který v oblasti nemá trvalý pobyt

     720,-- Kč/rok

  1.vozidlo fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v oblasti

    6 000,-- Kč/rok

  2. a každé další vozidlo

  12 000,-- Kč/rok

   

  Cena parkovací karty R

  Počet vozidel

  Částka

  1.vozidlo

     360,-- Kč/rok

  2.vozidlo

    3 996,--Kč/rok

  3. a každé další vozidlo

  12 000,-- Kč/rok

   

  Při převodu vozidla je držitel karty povinen tuto odevzdat věcně a místně příslušnému úřadu městského obvodu.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jedná se o vyřízení na počkání.

  Online vyřízení je závislé na připsání platby za parkování.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Online vyřízení žádosti pouze pro rezidenty zde.

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  04.12.2020

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno