Parkovací karty

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Parkovací karty

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Parkovací karty

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava  nařízeními č. 9/2018 a 6/2019 vymezilo na území města Ostravy oblasti s placeným stáním.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba starší 18 let, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti městského obvodu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti městského obvodu s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů.

  Právnická osoba nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti městského obvodu a která vlastní nebo provozuje vozidlo, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro získání parkovací karty A (abonentní) musí být žadatelem:

  Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti, vlastnící nebo provozující vozidlo, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů.

  Fyzická osoba, která vlastní nemovitost ve vymezené oblasti města a nemá zde trvalý pobyt, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže.

  Pro získání parkovací karty R (rezidentní) musí být žadatelem:

  Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže.

  Vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti (fyzická osoba) s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže.

  Podrobnější informace jsou uvedeny v  nařízení statutárního města Ostravy nařízení č.9/2018 a č.6/2019.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně nebo u právnických a fyzických osob podnikajících i v zastoupení na základě řádné plné moci.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, ul. Těšínská 35, 710 00, Slezská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, v budově na nám. J. Gagarina č. 4, 1. patro, kancelář č. 203.

  Ivona Buroňová
  referent agendy dopravy a silničního správního úřadu
  599410053 203 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vydání parkovací karty A (abonentní) je nutno předložit tyto doklady:

  Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti doloží platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník nebo provozovatel vozidla.

  Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti dle právního subjektu předloží dále tyto doklady:

  fyzická osoba podnikající doloží platný doklad o podnikatelské činnosti s uvedením sídla nebo místa provozovny dle příslušných předpisů (např. živnostenský zákon), pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem

  subjekty zapsané v obchodním rejstříku doloží platný výpis z obchodního rejstříku s uvedením sídla nebo místa provozovny dle příslušných předpisů, pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem

  subjekty nezapsané v obchodním rejstříku doloží doklad o právní subjektivitě včetně příslušného dokladu o sídle nebo provozovně dle právních předpisů, pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem

  Fyzická osoba, která vlastní nemovitost v oblasti, ale nemá v ní trvalý pobyt, předloží tyto doklady

  občané ČR platný průkaz totožnosti

  cizinci cestovní pas a doložku o povolení k trvalému pobytu.

  Vlastník nemovitosti dále dle právního vztahu k vozidlu předloží tyto doklady:

  žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, zapsaným v registru silničních vozidel - platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla

  K vydání parkovací karty R (rezidentní) je nutno předložit tyto doklady:

  občané ČR platný průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu

  cizinci cestovní pas a doložku o povolení k trvalému pobytu

  dále dle právního vztahu k vozidlu tyto doklady:

  žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, zapsaným v registru silničních vozidel  platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Bez formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  cena parkovací karty A               3.600,- Kč/rok

  cena parkovací karty R                  360,- Kč/rok

  Poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostně u správce poplatku na základě předpisu platby.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jedná se o vyřízení na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Neuplatňuje se.

 15. Jaké jsou související předpisy

  Nejsou stanoveny.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinností vyplývajících z níže uvedených nařízení města může naplnit skutkovou podstatu přestupku a může se stíhat podle zvláštního právního předpisu.

 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 19. Další související informace
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou stanoveny.

 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován

  09.03.2020

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace