Standardy kvality

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Standardy kvality SPOD byly zpracovány v rámci projektu
„Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD působících na území statutárního města Ostravy“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00058,
který  je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 401/2012 Sb., § 9a odst. 3, 4) je obecní úřad s rozšířenou působností jakožto orgán sociálně-právní ochrany dětí povinen řídit se od 1. 1. 2015 standardy kvality.

Účelem procesu standardizace je faktické zvyšování kvality poskytované sociálně-právní ochrany. Vyhotovení písemných dokumentů k dílčím kritériím standardů je nástrojem pro zajištění výše popisované činnosti. Standardy kvality sociálně-právní ochrany jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují:

a) principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany

b) standardy sociální práce s klientem

c) standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany

d) technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany

Proces standardizace není jednorázovým procesem, ale má dlouhodobý kontinuální charakter, jehož smyslem je zkvalitňování ochrany dětí a péče o ohrožené děti. Jedná se o vůbec první okruh standardizace veřejné správy u nás. Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami. Jedná se o soubor kritérií, které určují úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu a zároveň sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami.

Úplné znění standardů kvality v tištěné podobě je k dispozici u vedoucího oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Václava Pěkníka.

Standardy určené ke zveřejnění jsou následující:

Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost

Standard č. 2 - Prostředí a podmínky

Standard č. 3 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 7 - Prevence

Standard č. 8 - Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu ochrany dětí

Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížností

Standard č. 14 - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Datum aktualizace 27. 8. 2020