Oddělení sociálněprávní ochrany dětí

Adresa:
Úřad Městského obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Úřad Městského obvodu Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Od 4. 11. 2019 vykonáváme sociálně-právní ochranu dětí pro občany Městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Součástí odboru sociálních věcí je i oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto oddělení se řídí především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Vymezení činnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte

Sociálně-právní ochrana dětí a její územní a věková působnost

 • v agendě terénní sociální práce s přímým výkonem SPOD zajišťuje agendu sociálně-právní ochrany dětí pro území obvodu Slezská Ostrava včetně jeho jednotlivých správních částí: Slezská Ostrava, Kunčice, Kunčičky, Heřmanice, Koblov, Antošovice, Hrušov a Muglinov. Zároveň OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava vykonává sociálně-právní ochranu pro občany žijící na území městského obvodu Michálkovice a městského obvodu Radvanice a Bartovice,
 • v agendě péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost řeší problematiku dětí vyžadujících zvýšenou pozornost (např. děti páchající trestnou činnost), důraz je také položen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy (tj. prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů), Sociální kuratela (činnost kurátorů pro mládež) se poskytuje na stejném území jako v agendě terénní sociální práce,
 • sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně,
 • sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve,
 • v rámci sociálně-právní ochrany se poskytují informace a poradenství, které lze využít při řešení různých sociálních situací občanů, především rodin s nezletilými dětmi,

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

jejichž rodiče:
a) zemřeli,
b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;

 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Sociální pracovníci oddělení SPOD ÚMOb Slezská Ostrava se účastní řešení sporů o děti v pozici:

a)   opatrovníka a poručníka (dle § 17 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
dále jen SPOD), může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině, včetně kolizního opatrovnictví

b)    veřejného poručníka do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce

c)    orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD) – výkon státní správy vymezený specifickou právní úpravou opravňující k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Role kolizního opatrovníka

Úkolem opatrovníka je hájit zájmy nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních jednáních v jeho prospěch. Kolizní opatrovník není v pozici, která by předpokládala obhajobu zájmů otce či matky dětí. Úkolem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí není určovat, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu či kdo je vinen. Je v prvé řadě na rodičích, aby se v otázkách péče a výchovy v zájmu svých dětí dohodli. Schopnost rodičů spolu komunikovat, kooperovat ve věcech týkajících se dětí a respektovat jeden druhého jako rodiče je nedílnou součástí rodičovské odpovědnosti.

Základní činnosti pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí v oblasti péče o rodinu a děti

Pracovníci pomáhají zejména při řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny a úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, při řešení situací dětí narozených mimo manželství včetně pomoci jejich matkám, při řešení situací souvisejících s určením vyživovací povinnosti včetně neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného, při řešení situací nedostatečné péče o děti. Pracovníci také pomáhají při řešení konfliktních vztahů mezi rodiči včetně domácího násilí, které nepříznivě působí na vývoj dětí. Smyslem činnosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí je sanace rodiny či podpora rodiny. Jde o pomáhající činnost a přístup usilující nejdříve o posílení možností rodiny včetně posilování rodičovských kompetencí v zájmu dětí a až při případném neúspěchu hledání náhradních řešení pro děti, např. formou umístění do pěstounské péče se zachováním kontaktů s biologickou rodinou a pokud možno i s perspektivou návratu dítěte do biologické rodiny.

OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.

Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.

Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Při plnění povinností podle věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu.

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí působí osm sociálních pracovnic s oprávněním pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, které mají dle jednotlivých lokalit rozděleny správní obvod Slezské Ostravy a vykonávají sociální právní ochranu i pro občany Městského obvodu Michálkovice a Radvanice a Bartovice.

Sociální pracovníci působící v oblasti agendy sociálně-právní ochrany dětí

Bc. Marcela Bajusová, tel.: 599 410 040

 • oblast Slezská Ostrava – ulice Vilová, Sazečská, Keltičkova, Kopeční, Hybnerova, Na Baranovci, Trojická, Na Burni, Na Bunčáku, Františkova, Na šestém, Pod výtahem, Příbramská, Michálkovická, Zámostní, Dobrovolského, Ferdinanda Koláře, U Staré Elektrárny,  Chitussiho, Jaklovecká, Olbrachtova, Nejedlého, M. D. Rettigové,Františkov

Bc. Hana Kubová, tel: 599 410 040

 • oblast ulic Šenovská, Zárubecká, Počáteční, Švédská, Vdovská, Orlovská, Betonářská, Hladnovská

Mgr. Martina Dehnerová, tel.: 599 410 073

 • oblast Heřmanice, Kunčice mimo Lešetínskou, oblast Kunčiček mimo ulice: Střádalů, Vratimovská, Lihovarská, Výhradní

Šárka Plawná, DiS., tel.: 599 410 077

 •   Kunčice, ul. Lešetínská, Slezská Ostrava – Na Najmanské, Na Jánské, Michalská, Heřmanická, Kasární, Nová Osada, Stromovka, Bernerova, Kepkova, U Hájenky, Na Vizině, Vozačská, Na Rakovci, Klímkova, Na Josefské, Obvodní, Miloše Svobody, Skladní, Střelná, Habrová, Zvěřinská, Špitální, Zapletalova, Chrustova, Sionkova, Koněvova, 8. března, Obrovského, Čtvercová, Kosňovského, Marešova, Kovařovicova, Uhlířská, Dianina, Deputátní, Justina, Helákova, Fišerova, Bernátkova, Šmilovského, Petřvaldská, Konečného, Kolmá, Šikmá, Zakončená, Šachetní, Na Juřince, Tvardkova, Matuškova

Bc. Marcela Chudá, tel.: 599 410 028

 • oblast Michálkovic

Dominika Kalusová, DiS., tel.: 599 410 028

 • oblast ul. Těšínská 35, ul. Bohumínská, ul. Dědičná

Mgr. Martina Korenna, tel. 599 410 083

 • oblast Hrušova a ulice Technická a, Liščina

Mgr. Pavla Barnišinová, tel. 599 410 035

 • lokalita Muglinov, Koblov, Antošovice

Mgr. Eva Palečková, DiS., tel. 599 410 035

 • lokalita Radvanice a Bartovice

Sociální pracovnice při své činnosti spolupracují především se základními školami, pedagogicko-psychologickými poradnami, školskými zařízeními pro výkon ústavní výchovy, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, poskytují součinnost okresnímu soudu, Policii ČR, okresnímu státnímu zastupitelství, Probační a mediační službou ČR, spolupracují s neziskovými organizacemi (Vzájemné soužití, Diecézní charita ostravsko-opavská, Sdružení sociálních asistentů, Centrum sociálních služeb).

Legislativní zakotvení činnosti sociálních pracovnic v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

 • Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – především oblast rodinného práva
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Správní řád č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Trestní řád č. 141/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Sociální kuratela – činnost kurátorů pro mládež

Činnost kurátorů pro mládež oddělení SPOD ÚMOb Slezská Ostrava spočívá zejména v poskytování pomoci dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti. Zaměřuje se na děti ohrožené dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

Kurátoři pro mládež rovněž provádějí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Kurátoři pro mládež pomáhají a dohlížejí zejména na děti:

které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití

 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte

Kurátoři dále:

 • zaměřují svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
 • zaměřují svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost,
 • sledují u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
 • zabraňují pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
 • nabízejí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
 • spolupracují se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
 • působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti,
 • pomáhají dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování,
 • volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení,
 • řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.
 • účastní se přestupkových řízení vedených proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestních řízení vedených proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let podle zvláštního právního předpisu,
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodiče těchto dětí,
 • pomáhají dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí působí čtyři kurátoři pro mládež a vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, který se zabývá problematikou dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou.

Kurátoři pro mládež mají následující rozdělení lokalit:

Mgr. Václav Pěkník, vedoucí OSPOD, tel. 599 410 027děti s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou

Iveta Papíková, DiS., tel. 599 410 039

 • oblast Kunčičky, Kunčice a Heřmanice

Andrea Stiborová, DiS., tel. 599 410 083

 • oblast Hrušov, Koblov, Antošovice, Muglinov – ulice Muglinovská, Zemanská, Boční, Vančurova, Olešní, Keramická

Iveta Hodinová, tel.: 599 410 408

 • oblast Slezské Ostravy – mimo ulice Hranečník, oblast Muglinova – mimo ulice Muglinovská, Zemanská, Boční, Vančurova, Olešní, Keramická a oblast Michálkovic

Bc. Iveta Cendelínová, DiS, tel.: 599 410 408

 • oblast Radvanice a Bartovice

Kurátoři pro mládež při své činnosti spolupracují především se základními školami, pedagogicko-psychologickými poradnami, školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, střediskem výchovné péče a poskytují součinnost Policii ČR, okresnímu soudu, okresnímu státnímu zastupitelství, Probační a mediační službě ČR, spolupracují s neziskovými organizacemi (S.T.O.P, Vzájemné soužití, Diecézní charita ostravsko-opavská apod.).

Kurátoři pro mládež řeší u velké většiny svých klientů výchovné problémy spojené především se selháváním ve školním prostředí – nerespektování autority vyučujících, nevhodné chování ke spolužákům, záškoláctví, rozsáhlé neomluvené absence, dále závadové chování spojené s pácháním protiprávní činnosti a experimentování s návykovými látkami. V rámci své činnosti jsou oprávněni ukládat výchovná opatření – napomenutí, omezení a dohled, a to v rámci správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Legislativní zakotvení činnosti kurátorů pro mládež:

 • Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
 • Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů č. 218/2003 Sb.
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – především oblast rodinného práva
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Správní řád č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Trestní řád č. 141/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kontakty

Mgr. Václav Pěkník
vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí
Bc. Andrea Stiborová, DiS.
kurátor pro mládež