Výchovné problémy u nezl. dětí a mladistvých

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výchovné problémy u nezl. dětí a mladistvých

 2. Základní informace k životní situaci

  Výchovné problémy se mohou u dětí objevovat ve třech zásadních oblastech a to v oblasti vzdělávání, tedy školy - záškoláctví, šikana, neplnění povinností, nerespektování autorit, porušování školního řádu, drzé a vulgární chování vůči spolužákům a vyučujícím, slovní a fyzické napadání, vyčlenění ze školního kolektivu. Další oblastí je selhávání dítěte v rodině - útěky z domova, nerespektování dospělé autority, krádeže v rodině, neplnění povinností, sourozenecká rivalita, lhaní, podvádění, násilí vůči členům rodiny. V neposlední řadě se může jednat o jednání, které dítě směřuje proti sobě, ať už vědomě či nevědomě, jedná se tedy o SEBEOHROŽUJÍCÍ CHOVÁNÍ – závadová parta, chování inklinující k různým směrům /s jejich patologickými projevy/, ortodoxní fandění, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, psychické problémy - deprese, psychózy, psychiatrická diagnóza, suicidální chování, předčasný sexuální život, rizikové chování, experimentování, zneužívání návykových látek včetně alkoholu, patologické hráčství, závislost na PC.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Zákonní zástupci, či jiné osoby odpovědné za výchovu, sám nezletilý či mladistvý, škola, výchovný ústav, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, odborné poradenské pracoviště (např. středisko výchovné péče, speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna), neziskové organizace, zájmové organizace, pediatr či pedopsychiatr, veřejnost apod.
  Všechny tyto fyzické či právnické osoby mají možnost oznámit výchovné problémy orgánu SPOD - příslušnému kurátorovi pro mládež /telefonicky, e-mailem, písemnou zprávou, osobním sdělením/ a to i anonymně.

 4. Podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky a postup vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů a standardů kvality SPOD. Postup závisí na konkrétní situaci včetně posouzení naléhavosti přijmout opatření k ochraně zájmů nezl. dítěte.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Pokud se o situaci dozví kurátor pro mládež, zajišťuje tyto činnosti:

  • provedení pohovoru s dítětem, s rodiči, zmapování situace v rodině, zjištění závažnosti problému, stanovení jednotlivých účastníků, návrhy a možnosti řešení, základní vyhodnocení situace dítěte včetně zjištění míry ohrožení
  • sběr informací, podrobné vyhodnocení situace dítěte a rodiny, stanovení individuálního plánu ochrany dítěte
  • základní krizová intervence
  • poskytnutí odborného sociálně-právního poradenství, informace klientům o aspektech problému
  • zprostředkování odborného poradenství na specializovaných pracovištích, předání kontaktů
  • svolání případové konference
  • součinnost s dalšími institucemi a odborníky při řešení situace dítěte včetně rozdělení kompetencí a úkolů v konkrétních časově ohraničených termínech
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Slezská Ostrava (viz. telefonní seznam na stránkách odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Primárně se výchovnými problémy zabývají pracovníci sociální kurately – kurátoři pro mládež, což jsou specializovaní pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí věnující se odborně dětem s výchovnými problémy. Kurátor pro mládež může dle povahy a vyhodnocení daného výchovného problému doporučit a zprostředkovat služby návazných odborných pracovišť. Kurátoři pro mládež zařazeni do oddělení sociálně-právní ochrany dětí mají agendu rozdělenou dle jednotlivých lokalit správního obvodu Slezská Ostrava (viz. telefonní kontakty na webovských stránkách odboru sociálních věcí)

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při prvním kontaktu s kurátorem pro mládež je vhodné mít doklad k prokázání totožnosti (mladistvý, zákonný zástupce). Kurátor má možnost v zájmu mladistvého žádat o odborná zdravotní posouzení, zprávy psychologů, psychiatrů, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra apod.

 9. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vždy je velmi důležité, aby nezletilí, mladiství i rodiče úzce spolupracovali s orgánem SPOD, řídili se radami a doporučeními kurátora pro mládež. Je nutné spolupracovat i s dalšími institucemi, které přispívají k zdárnému vyřešení obtížné situace dítěte i rodiny.

 10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při řešení výchovných problémů dětí není zapotřebí žádných formulářů. S rodinou se vypracovává individuální plán ochrany dítěte.

 11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Výkon agendy sociálně-právní ochrany nepodléhá žádným poplatkům, poradenství i další činnosti jsou poskytovány bezplatně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštním řízení soudním
  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 141/2009 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  OSPOD při nespolupráci mladistvého či rodičů postupuje dle zákona č. 359/1999 Sb. ukládá výchovná opatření ve správním řízení (napomenutí, dohled, omezení, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci). OSPOD může dle zákona č. 89/2012 Sb., podat příslušnému okresnímu soudu návrh na uložení výchovného opatření (napomenutí mladistvému i zákonným zástupcům, stanovení soudního dohledu, v nejzazším případě návrh na nařízení ústavní výchovy).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.04.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno