Rozvod manželství s nezletilým dítětem

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Problematiku rozvodu manželství upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo. Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud práva a povinnosti rodičů k dítěti a to pro dobu před i po rozvodu, určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak bude každý z rodičů přispívat na jeho výživu, je tedy ještě třeba před rozvodem podat návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti   

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Rozvod manželství s nezletilým dítětem

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Soud může manželství rozvést pouze na návrh jednoho z manželů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání návrhu na úpravu rodičovské odpovědnosti je možno konzultovat se sociální pracovnicí SPOD v místě bydliště, v tomto případě na OSPOD Slezská Ostrava. Soud po podaném návrhu řízení zahájí a dítěti ustanoví opatrovníka. Tímto opatrovníkem je zpravidla orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí dle místa trvalého bydliště dětí tzn. ÚMOb Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí v rámci tohoto řízení hájí zájmy nezletilého dítěte. V rámci řízení o úpravě poměrů nezl. dětí po rozvodu by měli rodiče spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí např. tím, že umožní provést místní šetření ve své domácnosti, že poskytnou potřebné informace o situaci dítěte včetně jeho zdravotního stavu apod.

  Opatrovník má dále oprávnění hovořit s dítětem o záležitostech, které se ho daným řízením dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Po nabytí právní moci rozsudku o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte lze podat návrh na rozvod manželství, příp. pokračovat v řízení o rozvodu manželství, pokud byl nejprve podán tento návrh.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Rozvodová situace je vždy pro dítě velmi stresující, proto je vhodné nejprve celou věc konzultovat se soc. pracovnicí. Aby dítě po rozvodu rodičů nemělo problémy, je nutno rodiče seznámit s tím, že zákon připouští i možnost společné péče, případně střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou tak zajištěny lépe jeho potřeby. Není nutné vždy dítě svěřovat do výhradní péče.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Rozhodování spadá do kompetence Okresního soudu v Ostravě, U Soudu 4/6187, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 596 972 111.

  Zastupování dětí je v kompetenci toho úřadu, kde má dítě trvalé bydliště, ve Slezské Ostravě je to Statutární město Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava, Gagarinovo náměstí 5, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, přízemí a první patro. Zastupování rodičů v rámci návrhu na rozvod poskytují i advokátní kanceláře.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K návrhu na rozvod se přikládá oddací list, k návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí před i po rozvodu manželství se dokládají také rodné listy dětí. Jednotný formulář není, jedná se o individuální návrh ze strany rodiče.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Jednotný formulář není, jedná se o individuální návrh ze strany rodiče.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výkon agendy sociálně-právní ochrany nepodléhá žádným poplatkům, poradenství i další činnosti jsou poskytovány zdarma.

  Návrh na rozvod podléhá zpoplatnění dle soudního sazebníku. Pokud navrhovatel nemůže zaplatit požadovaný poplatek, je nutno soud požádat o zproštění placení poplatků, s tím, že je doložen k návrhu doklad, z něhož vyplývá, že žadatel není schopen ze svého příjmu poplatek uhradit.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou jednoznačně vymezeny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozsudku Okresního soudu lze podat odvolání, o kterém bude rozhodovat krajský soud. Odvolání nelze podat, pokud se účastník u jednání práva odvolání vzdal.

  Lhůta pro podání odvolání je do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí okresního soudu.  

 17. Spolupracující instituce v této životní situaci, na které se můžete obrátit

  Fond ohrožených dětí Ostrava, Centrum rodinného poradenství, Nádražní 171, Ostrava-Přívoz, Mediační centrum pro rodinné a občanskosprávní spory zřízené FOD, Nádražní 171, Ostrava-Přívoz, www.fod.cz

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno