Svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče

 2. Základní informace k životní situaci

  Svěření dítěte do péče jiné osoby představuje institut náhradní rodinné péče, kdy o dítě pečuje člověk, který není rodičem, poručníkem či pěstounem a to z důvodu, že tato péče nemůže být rodiči, popřípadě poručníkem vykonávána. Do péče jiné osoby než rodiče může být svěřeno pouze dítě nezletilé a to po dobu, po kterou rodiče dítěte neumějí, nechtějí nebo nemohou o své dítě osobně a řádně pečovat. O svěření dítěte do péče jiné osoby rozhodne vždy soud. I přesto, že je dítě svěřeno do péče jiné osoby, rodičům zůstává k dítěti vyživovací povinnost, kdy o výši výživného rozhoduje vždy soud. Toto výživné budou hradit rodiče osobě, která bude o dítě pečovat. Soud zpravidla v rozsudku o svěření dítěte do péče vymezí pečující osobě následující práva a povinnost: povinnost o dítě osobně pečovat, zastupovat je v běžných věcech, spravovat záležitosti dítěte v běžných věcech. Rodiče dítěte však i nadále zůstávají zákonnými zástupci svého dítěte, mají právo se s ním stýkat a také právo požadovat své dítě zpět do své péče. Pečující osoba vůči dítěti nemá vyživovací povinnost.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, která se rozhodla o nezletilé dítě pečovat, musí splňovat následující kritéria:

  • svěření do péče jiné osoby než rodiče je v zájmu dítěte
  • osoba, která bude o dítě pečovat, je zárukou řádné péče
  • tato osoba má bydliště na území ČR
  • k soudu podala návrh na svěření dítěte do své péče
  • pečující osoba souhlasí se svěřením nezletilého do své péče a skýtá záruku řádné péče

  Zpravidla se jedná o osobu příbuznou či dítěti velmi blízkou.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Návrh na svěření do péče může k soudu podat osoba, která chce dítě do péče svěřit. Návrh se podává k okresnímu soudu dle místa trvalého bydliště dítěte. Soud však může řízení o svěření do péče zahájit i bez návrhu, například z podnětu obce s rozšířenou působností. Z tohoto důvodu, musí osoba, která bude o dítě pečovat, souhlasit se svěřením dítěte do své péče. Pokud má podaný návrh na svěření dítěte do péče jiné osoby patřičné náležitosti, soud řízení zahájí a dítěti ustanoví opatrovníka, který bude dítě v řízení zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla soud ustanoví orgán vykonávající sociálně–právní ochranu dětí dle místa trvalého bydliště dítěte. Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby dává přednost osobám příbuzným nebo dítěti blízkým před jinými osobami. Rodičům zůstává vyživovací povinnost k dítěti. Soud tedy rodičům stanoví rozsah výživného s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry a povinnost platit výživné k rukám pečující osoby. Péče o dítě zaniká dosažením jeho zletilosti nebo úmrtím dítěte. Soudem ustanovenou péči lze zrušit ze závažných důvodů a to i bez návrhu. Na návrh pečující osoby zruší soud svěření dítěte do péče vždy.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním návrhu na svěření dítěte do své péče k okresnímu soudu podle místa trvalého bydliště dítěte. Pokud si žadatel se sepsáním návrhu neví rady, budou mu nápomocny sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí ÚMOb Slezská Ostrava, budova Náměstí Jurije Gagarina 4, které mu poskytnou patřičné odborné poradenství.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby spadá do kompetence Okresního soudu v Ostravě, U Soudu 4/6187, 708 82 Ostrava-Poruba. Zastupování nezletilých dětí v pozici kolizního opatrovníka je v kompetenci Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Slezská Ostrava jakožto orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který Vám v této záležitosti poskytne patřičné informace.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti, rodný list dítěte.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Jednotný formulář není, jedná se o individuální návrh ze strany osoby, která chce o dítě pečovat.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí nepodléhá žádným poplatkům, poradenství a další činnosti spojené s úkony sociálně-právní ochrany dětí jsou poskytovány bezplatně.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou jednoznačně vymezeny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, část 2, hlava III., díl III., § 953 - § 970 – svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozsudku Okresního soudu lze podat opravný prostředek a to odvolání, o kterém   bude rozhodovat krajský soud. Odvolání nelze podat, pokud se účastník u jednání práva odvolání vzdal.

  Lhůta pro podání odvolání je do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí okresního soudu.  

 17. Spolupracující instituce v této životní situaci, na které se můžete obrátit

  Fond ohrožených dětí Ostrava, Centrum rodinného poradenství, Žerotínova 1, Moravská Ostrava, Mediační centrum Ostrava zřízené FOD, Nádražní 171, Ostrava-Přívoz, www.fod.cz

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno