Uložení výchovných opatření

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uložení výchovných opatření

 2. Základní informace k životní situaci

  Hlavním cílem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Zjistí-li orgán sociálně-právní ochrany dětí, že nastala situace, která ohrožuje řádnou výchovu dítěte a jeho vývoj, a předchozí projednání nedostatků nevedlo k nápravě, je oprávněn rozhodnout o výchovném opatření.

 3. Kdo může upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na nepříznivou situaci

  Rodiče, dítě, sousedé, škola, mateřská škola, zdravotnické zařízení, příbuzní, příp. kdykoliv, kdo se o nepříznivé situaci dozví.

 4. Druhy výchovných opatření
  • Napomenutí
   Orgán sociálně-právní ochrany dětí napomene vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, případně toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě.
  • Dohled
   Orgán sociálně-právní ochrany dětí sleduje ve spolupráci s dalšími institucemi výchovu dítěte v rodině.
  • Omezení
   Orgán sociálně-právní ochrany uloží dítěti, rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení, která mají zabránit škodlivým vlivům na výchovu dítěte, například návštěvu restauračních zařízení apod.
  • Uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc
   Orgán sociálně-právní ochrany uloží dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, případně zúčastnit se mediace či terapie.
 5. Kdo rozhoduje o výchovných opatřeních
  • Orgán sociálně-právní ochrany dětí ve správním řízení
  • Soud
 6. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti správnímu rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí i proti rozsudku soudu je možné podat odvolání a to do 15 dnů od jeho doručení.

 7. Jaké sankce mohou být uplatněny

  Rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí jsou povinni s orgánem sociálně- právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dále jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta do výše 20.000,- Kč a to i opakovaně.
  V případě, že uložené výchovné opatření nesplní svůj účel a výchova dítěte je závažným způsobem ohrožena, může být ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí přistoupeno k závažnějšímu opatření – dočasné umístění dítěte mimo rodinu (péče příbuzných, zařízení pro okamžitou pomoc, středisko výchovné péče apod.)

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný občanský průkaz, případně jiný doklad k prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou potřeba.

 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně.

 11. Kdy bude výchovné opatření zrušeno

  Pokud výchovné opatření splní svůj účel, orgán sociálně-právní ochrany i soud je na návrh, případně i z vlastního podnětu zruší.

 12. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Těšínská 138/35, 710 00 Slezská Ostrava. Pracovníci oddělení sociálně -právní ochrany dětí mají agendu rozdělenu dle trvalého bydliště dítěte.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 16. Seznam pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí naleznete na webových stránkách Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

  www.slezska.cz, v sekci odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.04.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno