Vyživovací povinnost rodičů k dětem

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Vyživovací povinnost rodičů, popř. i jiných předků, k dětem vzniká ze zákona, upravuje ji zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo.

Oba rodiče mají vyživovací povinnost vždy vůči všem svým dětem, a to i v případě, že byli zbaveni rodičovské odpovědnosti. Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, než jsou děti schopny se samy živit. V případě, že rodiče nejsou schopni výživu svých dětí z objektivních důvodů zajistit, může vyživovací povinnost přejít na prarodiče či další předky

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyživovací povinnost rodičů k dětem

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Při stanovení, snížení či zvýšení výživného rodič či jiná oprávněná osoba podá příslušný návrh (na určení, snížení a zvýšení výživného) k okresnímu soudu příslušnému dle místa bydliště dítěte, resp. soudu, který jako poslední ve věci práv dítěte rozhodoval. OSPOD poskytuje pomoc v podobě poradenství při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci pro podávání návrhu soudu. V rámci soudního řízení o výživném je příslušný OSPOD účastníkem řízení jako kolizní opatrovník

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Soud stanoví výživné:

  • schválením dohody rodičů o plnění vyživovací povinnosti, odpovídá-li tato dohoda zájmům nezletilého dítěte
  • vlastním rozhodnutím, pokud rodiče či jeden z rodičů neplní dobrovolně svou vyživovací povinnost nebo rozhoduje-li soud o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů

  Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, výživné může být soudem zvýšeno i sníženo. Za změnu poměrů se považuje např. rozšíření odůvodněných potřeb dítěte či zhoršení, popř. zlepšení finanční a materiální situace povinného. Výživné pro dítě lze přiznat (rovněž snížit či zvýšit) i zpětně, a to nejdéle za dobu tří let zpětně ode dne zahájení soudního řízení

  Při stanovení výše výživného platí

  • oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů
  • dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů
  • přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje, k odůvodněným potřebám dítěte (k jeho věku, zdravotním stavu, přípravě dítěte na budoucí povolání, k mimoškolním aktivitám, ke koníčkům apod.), zda se povinný rodič nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika, k dalším vyživovacím povinnostem povinného rodiče.

  Rozsudky stanovící výši výživného jsou předběžně vykonatelné, povinná osoba je tedy povinna platit výživné v určené výši již od okamžiku doručení rozhodnutí, i v případě, že podala proti rozsudku odvolání. Spotřebované výživné se nevrací.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Rozhodování o výživném spadá do kompetence Okresního soudu v Ostravě, U Soudu 4/6187, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 596 972 111. Zastupování dětí v rámci kolizního opatrovnictví je v kompetenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí toho úřadu, kde má dítě trvalé bydliště, ve Slezské Ostravě je to Statutární město Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava, Gagarinovo náměstí 5, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, přízemí a první patro.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Výši výživného je vhodné upravit v okamžiku, kdy došlo ke změně odůvodněných potřeb dítěte (nástup do MŠ, nástup do ZŠ, zájmová činnost, zdravotní stav, nástup na SŠ apod.), nebo naopak k příjmovým, majetkovým či sociálním změnám na straně povinného.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K návrhu na výživné se přikládá rodný list dítěte. Pokud bylo již dříve ve věci výživného rozhodováno, pak je nutné vycházet z příslušného rozsudku.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Jednotný formulář není, jedná se o individuální návrh ze strany rodiče.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výkon agendy sociálně-právní ochrany nepodléhá žádným poplatkům, poradenství i další činnosti jsou poskytovány zdarma. Návrh na určení výživného pro dítě je od soudního poplatku osvobozen.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou jednoznačně vymezeny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo. Postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí včetně poskytování poradenství zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozsudku Okresního soudu lze podat opravný prostředek a to odvolání, o kterém   bude rozhodovat krajský soud. Odvolání nelze podat, pokud se účastník u jednání práva odvolání vzdal.

  Lhůta pro podání odvolání je do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí okresního soudu.  

 17. Spolupracující instituce v této životní situaci, na které se můžete obrátit

  Fond ohrožených dětí Ostrava, Centrum rodinného poradenství, Žerotínova 1, Moravská Ostrava, Mediační centrum Ostrava zřízené FOD, Nádražní 171, Ostrava-Přívoz, www.fod.cz

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno