Trestná činnost dětí a mladistvých

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Trestná činnost dětí a mladistvých

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o problematiku dětí a mladistvých (mladistvý je osobou ve věku od 15 do 18 let), kteří se dopouštějí trestné činnosti jednorázově, příp. opakovaně, která spadá do působnosti kurately dětí a mládeže, ale i dalších subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Trestně odpovědná je osoba, která v souladu s trestním zákoníkem (§ 25 zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v době spáchání činu dovršila patnáctý rok svého věku. Trestné činy, kterých se dopustili mladiství, se nazývají provinění. Protiprávní jednání u dětí se označuje jako čin jinak trestný. Tato protiprávní jednání se řeší dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.

  Provinění i činy jinak trestné objasňují orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, okresní příp. krajské státní zastupitelství, soudy). Role kurátora pro mládež je vydefinována v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, kurátor zejm. provází nezl. dítě i mladistvého celým procesem. Kurátor také spolupracuje v tomto případě se zákonnými zástupci nezl dětí i mladistvých.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dopustí-li se dítě mladší 15 let činu jinak trestného, posuzuje se a projednává se podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, zejména dle ustanovení § 89a § 93. Tento zákon umožnuje soudům v případě, že dítě mladší patnácti let spáchá čin jinak trestný, učinit opatření potřebná k jeho nápravě, tzn. uložit sankci i osobě mladší 15-ti let. Tento zákon rovněž rozlišuje opatření uložená mladistvým, kteří se dopustili provinění a to uložením výchovných, ochranných či trestních opatření.

  Kurátor pro mládež se dozví o deliktu nezl. a mladistvého zejména na základě podnětu PČR. Zahajuje úkony, které jsou důležité k zjištění situace dítěte, včetně zjištění míry jeho ohroženosti. Sbírá informace, které jsou nutné k objektivnímu vyhodnocení situace nezl. dítěte a mladistvého. Kurátor prošetřuje osobní a rodinné poměry nezl. dítěte a mladistvého, jeho docházku do školy, případně evidenci na ÚP, přehled dosavadních deliktů či výchovných problémů. Důležitým úkolem kurátora pro mládež je vypracování komplexní zprávy o poměrech mladistvého a nezletilého pro orgány činné v trestním řízení. Mladistvý může být v rámci řízení před soudem rovněž projednán bez uložení opatření. Soudem mohou být uložena výchovná, ochranná či trestní opatření.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kurátor pro mládež kontaktuje rodinu, rodina se však může na kurátora obrátit i sama po setkání s Policií ČR. Seznámí nezletilého i mladistvého a rodiče s činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí, poučí nezl. i mladistvého a zákonné zástupce o právech a povinnostech, které vyplývají z trestního řízení a řízení o uložení opatření dle zákona č. 218/2003 Sb. Seznámí je s průběhem a možnostmi řešení nepříznivé situace.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Trestnou činnost dětí a mladistvých řeší Policie ČR, okresní a krajské státní zastupitelství, ÚMOb Slezská Ostrava - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, okresní a krajský soud, Probační a mediační služba, dále pak subjekty (sociální služby), které pracují s mládeží v rámci realizace probačních programů či programů sociálního výcviku.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při prvním kontaktu s kurátorem pro mládež je nutné mít doklad k prokázání totožnosti (mladistvý, zákonný zástupce). Kurátor má možnost v zájmu nezl. a mladistvého žádat o odborná zdravotní posouzení, zprávy psychologů, psychiatrů, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra apod.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při vstupním jednání na ÚMOb Slezská Ostrava, oddělení sociálně-právní ochrany dětí není třeba vyplňovat žádné formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výkon agendy sociálně-právní ochrany nepodléhá žádným poplatkům, poradenství i další činnosti jsou poskytovány zdarma.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty se odvíjejí od postupu orgánů činných v trestním řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Stěžejními právními předpisy, které upravují činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí a orgánů činných v trestním řízení, jsou zákon č. 218/2003 Sb., soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/2009 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Souvisejícími právními předpisy pak jsou zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní a ochranné výchově, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Kdo jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníky trestního řízení s mladistvými je sám mladistvý, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu, příslušný orgán sociálně-právní ochrany, zastoupený kurátorem pro mládež, obhájce, kterého si může mladistvý zvolit sám. Pokud se tak nestane, je mladistvému příslušným soudem přidělen obhájce ex offo. Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než 15 let, které se dopustilo činu jinak trestného, je nezletilé dítě, zastoupené advokátem, kterého stanoví soud pro mládež, kurátor pro mládež za příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte. Dále se jej účastní osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno či rozhodnuto, státní zastupitelství, zástupce probační a mediační služby.

 17. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Je vždy velmi důležité, aby nezletilí a mladiství i jejich zákonní zástupci spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení, rovněž tak s orgánem sociálně-právní ochrany, probační a mediační službou, neziskovými organizacemi.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.04.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno