Úprava styku obou rodičů s dítětem

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu. Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej zakáže. Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud upravit styk dítěte s příbuznými či blízkými osobami dítěte. Po svěření dítěte do péče jednoho z rodičů soudem mají rodičovskou odpovědnost nadále oba rodiče. Rodič, který nemá dítě ve své péči, je omezen pouze v tom, že má k výchovnému vlivu na dítě stanovenu kratší dobu, tj. dobu styku.

Právo stýkat se s dítětem

 • mají osoby příbuzné s dítětem (rodiče, prarodiče)
 • dále osoby příbuzné blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu
 • také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí
 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Úprava styku obou rodičů s dítětem

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Zákonný zástupce dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Mimosoudní dohoda rodičů o úpravě styku

  • rodiče mohou kdykoliv sami mezi sebou uzavřít dohodu o úpravě styku s dítětem, která má tu výhodu, že ji se souhlasem obou stran lze kdykoliv doplnit, změnit, rozšířit, přizpůsobit potřebám dítěte
  • při uzavírání takovéto dohody poskytuje OSPOD rodičům součinnost
  • nerespektuje-li rodič takto uzavřenou dohodu, má možnost k příslušnému soudu podat návrh na úpravu styku
  • nedojde-li k dohodě, nebo pokud není dohoda dodržována, může oprávněná osoba podat návrh soudu, aby rozsah styku určil

  Soudní úprava styku

  • nedohodnou-li se rodiče na podobě styku rodiče s dítětem, je k rozhodnutí v této věci oprávněn pouze soud (z vlastní iniciativy o styku nerozhoduje, pouze na návrh)
  • oprávněné osoby mohou soudu předložit ke schválení dohodu o styku nebo soud zahájí řízení na návrh oprávněné osoby
  • OSPOD je nápomocen při řešení problémů v rodině svojí sociální prací a v procesním postavení kolizního opatrovníka
  • OSPOD může rodiči, který nerespektuje práva dítěte nebo druhého rodiče domluvit, poučit ho o právní úpravě a následcích jeho chování
  • při sporech rodičů o úpravě styku s dítětem může OSPOD dále doporučit rodičům využití odborné poradenské pomoci (např. rodinné terapie, mediace) k překonání problémů rodiny

  Při nerespektování soudního rozhodnutí

  • rodič, který má dítě ve své péči, je povinen dítě na styk řádně připravit, styk řádně umožnit a v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat
  • nerespektuje-li jeden z rodičů rozhodnutí soudu o úpravě styku s dítětem, je možno podat soudu návrh na nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, lze jej podávat opakovaně vždy, když není styk realizován (místně příslušným je soud, v jehož obvodu má dítě bydliště)
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním návrhu (osobně, poštou) na úpravu styku k nezletilému dítěti k příslušnému okresnímu soudu. Lze se obrátit i na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí s žádostí o odbornou radu a poskytnutí poradenství při sepsání tohoto návrhu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Rozhodování spadá do kompetence Okresního soudu v Ostravě, U Soudu 4/6187, 708 00, Ostrava-Poruba, tel. 596 972 111.

  Zastupování dětí v rámci kolizního opatrovnictví je v kompetenci toho úřadu, kde má dítě trvalé bydliště, ve Slezské Ostravě je to Statutární město Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava, Gagarinovo náměstí 5, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, přízemí a první patro.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K návrhu na úpravu styku se přikládají oddací list a rodné listy nezletilých dětí. V rámci řízení před soudem je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Jednotný formulář není, jedná se o individuální návrh ze strany rodiče.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výkon agendy sociálně-právní ochrany nepodléhá žádným poplatkům, poradenství i další činnosti jsou poskytovány zdarma. Návrh na úpravu styku není zpoplatněn.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou jednoznačně vymezeny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů., Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozsudku okresního soudu lze podat odvolání, o kterém bude rozhodovat krajský soud. Odvolání nelze podat, pokud se účastník u jednání práva odvolání vzdal.

  Lhůta pro podání odvolání je do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí okresního soudu.  

 17. Spolupracující instituce v této životní situaci, na které se můžete obrátit

  Fond ohrožených dětí Ostrava, Centrum rodinného poradenství, Nádražní 171, Ostrava-Přívoz, Mediační centrum pro rodinné a občanskosprávní spory zřízené FOD, Nádražní 171, Ostrava-Přívoz, www.fod.cz, Slezská Diakonie v Ostravě, Sdružení sociálních asistentů v Ostravě, Rodinná poradna v Ostravě.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno