Radnice

Petice a stížnosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Petice a stížnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, se kterým se občané obracejí na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věcech veřejného či jiného společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.

  Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení či jiné písemnosti sloužící k ochraně zájmů podatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti uvedených orgánů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.
  Právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru s uvedením jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výrobu v této věci zastupovat.

  Stížnost nemá předepsanou formu, nicméně musí z ní být patrné, proti komu nebo proti čemu směřuje, které konkrétní věci se týká, případně co se navrhuje.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Petice musí mít písemnou formu.

  Stížnosti lze podávat formou písemnou, ústní, elektronickou, případně telefonicky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Dle věcné příslušnosti u odborů Magistrátu města Ostravy, u  úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy, u Městské policie Ostrava.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou požadovány.
  Stěžovatel může dle uvážení doklady předložit současně se stížností či jiným podáním.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Petice musí být vyřízena do 30 dnů ode dne doručení.

  Stížnosti se vyřizují bez zbytečného odkladu do 60 dnů ode dne jejich doručení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dotčené odbory Magistrátu města Ostravy, úřady městských obvodů, případně další zainteresované subjekty.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

  V případě, že stížnost neobsahuje vyhodnotitelné informace umožňující její vyřízení, je stěžovatel odborem vyřizující stížnost písemně vyzván k jejímu doplnění v přiměřeně stanovené lhůtě.

  U telefonických stížností, kdy není možné problém vyřídit ihned v rámci hovoru, je volající vyzván, zejména pro pozdější obtížnou prokazatelnost obsahu podání, aby stížnost doručil písemně nebo se dostavil k sepsání protokolu o podání ústní stížnosti.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Stížnosti v režimu správního řádu lze podat v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: posta@slezska.cz

  Ostatní stížnosti lze zaslat na elektronickou adresu: posta@slezska.cz

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  14.01.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno